Aşıkların dilinde Muhammed Mustafa

Bismişah Allah Allah!
Allah’tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun!
Çerağımız yansın yakılsın, Allah’ın nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Peygamberliğin nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, velâyetin nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Ehlibeyt’in nuru aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, Pir Hünkâr Hacı i Veli Aşkına!
Çerağımız yansın yakılsın, yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin
aşkına!
Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun ve yaşantımızın ışığı ola.
Gerçeğe Hü.

Şu Aleme Bir Nur Doğdu

Şu aleme bir nur doğdu
Muhammed doğduğu gece
Yeşil kandilden nur indi
Muhammed doğduğu gece

Muhammed anadan düştü
Kafirlerin aklı şaştı
Bin kilise yere geçti
Muhammed doğduğu gece

Anda göbeği kesildi
Gözüne sürme çekildi
İsmi Muhammed okundu
Muhammed doğduğu gece

Aülayan uşak avındı
Doğuran ana sevindi
kafirler imana geldi
Muhammed doğduğu gece

Huri kızları geldiler
Nurdan kundağa sardılar
Muhammed dinin sordular
Muhammed doğduğu gece

Muhammed kalktı oturdu
Ali hizmetin yetirdi
Yer gök selavat getirdi
Muhammed doğduğu gece

Melekler hazır hepisi
doldu Muhammed tapusu
Açıldı cennet kapusu
Muhammed doğduğu gece

Alemler çağırdı ya Muhammed
Bilindi farz ile sünnet
Açıldı cem ile cennet
Muhammed doğduğu gece

Şah Hataim din kardeşler
Böyle oldu işbu işler
Secdeye indi ağaçlar
Muhammed doğduğu gece

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûn üstünde cevlân eyleyen.
Mi’râcda ümmetin Hak’dan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Muhammed’in üç beni var yüzünde

Muhammed’in üç beni var yüzünde,
Muhammed’in üç beni var yüzünde,
Biri sabır, biri şükür, bir dua.
Kudret ile yanar anın çırağı,
Biri sabır, biri şükür, bir dua.

Şükür imiş her işleri bitiren,
Mümin kulu rahmetine yetiren.
Sabır imiş şu dünyayı götüren,
Biri sabır, biri şükür, bir dua.

Sabır imiş şu dünyanın temeli,
Verdiği nasibe şükür demeli.
İsteyen kullara hayır ameli,
Biri sabır, biri şükür, bir dua.

Sabredelim gönül ne gelir elden,
Sabırlı kulunu sevmez mi sultan.
Yusuf’u kurtardı kuyudan, gölden,
Biri sabır, biri şükür, bir dua.

Pir Sultan Abdal’ım, gönlüme giren,
Suçluyu suçsuzu bakmadan gören,
İsteyen kulların muradın veren,
Biri sabır, biri şükür, bir dua.

Mustafa’dır Mustafa

Dilde ezber kalbde envar Mustafa’dır Mustafa
Ümmetine olan rehber Mustafa’dır Mustafa
Leyl ü nehar ezberimdir ezkarimdir hep varım
Yerde gökte olan serdar Mustafa’dır Mustafa

Mustafa nurundan oldu kevkeb ile asuman
Mustafa nurundan oldu şems ile mahıtaban
Mustafa olmazsa âlem halk olmazdı bu cihan
Şefaatçi yarın mahşer Mustafa’dır Mustafa

Şanında “Levlak” denildi hamd olsun Yezdan’ıma
Ahmed Mahmud u Muhammed Mustafa Sultan’ıma
Mahşer günü ümmetinin erişir dermanına
Sahib-i liva-i bihter Mustafa’dır Mustafa

Mustafa’nın aşkı ile RUHSAT oluyor deli
Mustafa’ya “Hu” çekerler cümle melek hep veli
Ben de bir can ile başı meydana koydum beli
Dihanı nur hadisi nur Mustafa’dır Mustafa

Der Nâ’t-ı Resul

Ol şem’ ki nûr-ı enbiyâdır
Ol nûr ki mâh-ı evliyâdır
Didi ana hayy-ı sânii-i pâk
Levlâke lemâ halektü’l-eflâk
Müştâkı anın kamû peygamber
Mâ mûri anın mülûk-i Sencer
Ol izi türab kurretü’l-ayn
Ol mâye makam-ı kabe kavseyn
Ol kıldı münevver âftâbı
Şak itdi eliyle mâhtâbı
Kâfir diledi delil-i tavzih
Rîk etdi anın elinde tesbih
Çün bâd-ı seher peyâma geldi
Ahû yüğürüb selâma geldi
Kasd itdi ana çü hasm-ı bed-hû
Şehd oldı anın önünde agû
Gül virdi anın der sıfatın
Kumrular ohudu mu’cizâtın
Daş mû’ciz-i birle dile geldi
Hem sâyesi nûrı bile geldi
Ayâğı basan yer oldı sertaç
Cevlân-ı Burâk sûy-i miraç
Ta’n itdi felekde mihrü âye
Salmadı vücudı yere sâye
Din leşkerine himâyet itdi
Hak yolu bize hidâyet itdi
Öz ümmetine kılub güzide
Oldı dü cihanda nûr-ı dîde
Hem şanına münzel oldı Kur’an
Gark eyledi küfri oldı Fürkan
Çün hatm-i delili Rûşen oldı
Eşcâr eğildi secde kıldı
Nûr itdi yeri yüzi çerağı
Pür itdi saçı kamû dimağı
Ol şeb ki yürüdi sûy-i Cebbar
Cibrîl önünce gaşiyedar
Hak hazreti sâru yol varanda
Refrefle tökildi sündüs anda
Hatm oldı cemi’-i enbiyâde
Oldı melekût ana piyâde
Ruhü’l-kuds oldı gaşiyedar
Geçdi yedi gökleri sebekbar
Nâlin hacetse basdı arşa7
Nûr rehi doldı arş ü ferşe
Ger cümle peygamber itdi mû’ciz
Mu’cizde kamûnı kıldı aciz

ÇALAP NURDAN YARATMIŞ

Çalap nurdan yaratmış
Canını Muhammed’in
Aleme rahmet saçmış
Adını Muhammed’in

Muhammed bir denizdir
Alemi tutup durur
Yetmiş bindir peygamber
Gönlünde Muhammed’in

Hakk’ın arslanı Ali
Sağında Muhammed’in
Hasan ile Hüseyin
Solunda Muhammed’in

Yunus Emre’m aşıktır
Eksiklidir miskindir
Her kim yemez mahrumdur
Honunu Muhammed’in

Muhammed dîn ü imân Mustafâdur

Muhammed dîn ü imân Mustafâdur
Muhammed rahmet-i Hakdır cihana
Muhammed huccet-i Hakkdur Hudâdan
Muhammed sözi Kur’an Mustafâdur
Muhammed kullara Haktan atâdur
Muhammed ahd(u)peymân Mustafâdur
Muhammed fahr u âlemdir Hudâdan
Muhammed ferd ü fermân Mustafâdur
Muhammed menba-ı cûd-ı keremdür
Muhammed nûr-ı Yezdân Mustafâdur
Muhammed mûciz-i envâr-ı Hakkdur
Muhammed kân-ı furkan Mustafadur
Tamâmât evliyânun rehberüdür
Hatâ vu küfr(ü) illetten berîdür8
Ey güneş yüzlü seni her kimse ki Hak bilmedi
Ta’nla mahşerde anın yüzi karadır ya Nebi
Çün senin hoşluğına yaratdı Sâni’ âlemi
Ayağın toprağına canım fedadır ya Nebi
Her münafık kim seni gönlinde inkar eyledi
Ta ebed yanmag cehennemde revadır ya Neb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9Daha fazla mesaj var Peygamberler Kategori
Sizin için önerilen
Hz. Muhammed Hadisleri Tolstoy Gizlenen hadisleri Kitabından

Hz. Muhammed Hadisleri - Dünya edebiyatının önemli ustalarından Rus Edebiyatcı Tolstoy'un Hz. Muahmmed'in derlenen hadis...